راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


برای مسخر شدن محبوب

برای مسخر شدن محبوب : برای آن که محبت شخص مقابل نسبت به خواننده زیاد گردد این آیات را سه مرتبه بر خوراکی خوانده و به او بدهد تا بخورد محبوب مسخر او خواهد شد بِسْمِ‏ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ‏ الرَّحِیمِ‏ بِسْمِ اللهِ الذی یُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللّهِ لَقُلُوبَهُمْ لَیْلٌ وَ نَّهارٌ وَ فِی ساعَةٍ وَ شَهْرٍ عَلی حُبِ ...

ادامه مطلب

سلامی دوباره مثلا قرار بود بخونم اصلا نشد که نشد نهار خوردم ظرفارو شستم بعدشم با پارسا والیبال بازی کردم که هی مسخر م میمرد اعصابم خورد شد رفتم اتاقم که پارسا رفت تعلیم رانندگیش بعدش خوابم برد راستش چن روزه اصلا حوصله ندارم دزس بخونم فقط میرم کلاس ولی‌امشب با دلارام حرف زدم انگیزه کرفتم انشالله از فردا ...

ادامه مطلب

1

می خواهم بنویسم وه که چقدر تشنه ی نوشتن م ... انجایی که نه چشمی می بیند و نه گوشی می شنود ....بانوی فنچ ... بنویس اغاز کن این غصه را که شب ما دراز است .... انقدر دراز که که فانوس خاموش شده و تاریکی مطلق تمام دنیای مرا مسخر کرده... بانو فنچ قصه ات ناتمام نخواهد ماند .... غصه ات نگیرد .... سکوتت را آغا ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

لوح بزرگ بلقیس سلیمان

لوح بزرگ بلقیس سلیمان  اگر خواهی تمام خلق مسخر و مطیع تو شوند و هر چه گویی انجام دهند ، این طلسم   را در ساعت سعد بر روی طلا یا نقره یا هفت جوش بنویس و همراه خود نگه دار.  اگر میخواهی شخصی را احضار نمایی و مطیع خود گردانی که هر چه به زبان آوری نه نگوید   این طلسم را به نام چهارکس بر روی مس نوشته و هر روز بر ...

ادامه مطلب

مادر...

تاج از فرق فلک برداشتن ، جاودان آن تاج بر سرداشتن :در بهشت آرزو ره یافتن، هر نفس شهدی به ساغر داشتن،روز در انواع نعمت ها و ناز،شب بتی چون ماه در بر داشتن ،صبح از بام جهان چون آفتاب ،روی گیتی را منور داشتن ،شامگه چون ماه رویا آفرین،ناز بر افلاک اختر داشتن،چون صبا در مزرع سبز فلک،بال در بال کبوتر داشتن،ح ...

ادامه مطلب

خلاصه تاریخچه نیروی دریایی ایران

نیروی دریایی  ایران (آجا)یکی از قوای چهار گانه  می‌باشد که مسئولیت حفاظت از آبهای جمهوری اسلامی ایران را دارد. به لحاظ موقعیت استراتژیک و تاریخی خلیج فارس به عنوان یکی از اولین دریاهای محصور شناخته شده جهان، امنیت این دریا هرازگاهی مورد نظر یکی از پادشاهان ایران قرار می‌گرفته‌است. اولین گزارش از یک نیر ...

ادامه مطلب

برتو ارزانی که ما را خوش تر است : لذت یک لحظه "مادر" داشتن...!

تاج از فرق فلک برداشتن ،جاودان آن تاج بر سرداشتن :در بهشت آرزو ره یافتن، هر نفس شهدی به ساغر داشتن،روز در انواع نعمت ها و ناز،شب بتی چون ماه در بر داشتن ،صبح از بام جهان چون آفتاب ،روی گیتی را منور داشتن ،شامگه چون ماه رویا آفرین،ناز بر افلاک اختر داشتن،چون صبا در مزرع سبز فلک،بال در بال کبوتر داشتن، ...

ادامه مطلب

تست فصل اوّل فارسی نهم

تست های فصل اوّل فارسی نهم ـ درس اوّل « آفرینش همه تنبیه خداوند دل است » و درس دوم « عجایب صنع الهی» 1- کدام لغت غلط معنی شده است ؟ 1- مستمع : شنونده                      2- اسرار : پافشاری                3-مسخّر : رام و مطیع                    4- حقّه : ظرف یا جعبه ی کوچک برای نگهداری جواهر ...

ادامه مطلب

گل صد برگ از خار

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار/خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار این همه نقش عجب، بر در و دیوار وجود/هر که فکرت نکند، نقش بود بر دیوار کوه و دریا و درختان، همه در تسبیح اند/نه همه مستمعی، فهم کند این اسرار خبرت هست که مرغان سحر می گوین ...

ادامه مطلب

مادر ... فرشته ی مهربانی

تاج از فرق فلک برداشتن  جاودان آن تاج بر سرداشتن  در بهشت آرزو ره یافتن هر نفس شهدی به ساغر داشتن روز، در انواع نعمت ها و ناز، شب بتی چون ماه در بر داشتن. صبح از بام جهان چون آفتاب ، روی گیتی را منور داشتن  شامگه چون ماه رویا آفرین، ناز بر افلاک و اختر داشتن! چون صبا در (مزرع سبز فلک) بال در بال کبوت ...

ادامه مطلب

وحشی گری تیمور

وحشی گری تیمور در اصفهان تیمور لنگ هنگام گشودن آسیا اصفهان را مسخر ساخت و موقع مراجعت چون شهر را در طغیان و عصیان یافت آن را از نو فتح کرد و مرتکب وحشی گری های نفرت انگیز شد . ازجمله وقتی که به اصفهان نزدیک گشت به سپاهیان خویش دستور داد که هر سرباز می باید سر یکی از باشندگان شهر را با خود برایش بیاورد ...

ادامه مطلب

  الف) درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید: 1-    فردوسی و سنایی هر دو اهل توس بودند. ص£   غ£ 2-    «حدیقه الحقیقه»، مهم ترین اثر امام محمد غزالی است. ص£   غ£ 3-    فردوسی پدر شعر فارسی امروزی است. ص£   غ£ 4-    ممکن است همۀ ارکان در تشبیه آورده نشود. ص£   غ£ ب) جای خالی را ب ...

ادامه مطلب

این هفت گروه را حذف کنید !!!

هفت گروهی که باید از زندگیتان حذف کنید تا روحتان سالم بماند !!! 1-شخصی که شما را دوست ندارد ! 2-شخصی که از چشم شما افتاده است ! 3_شخصی که به شما استرس می دهد ! 4-شخصی که همیشه با شما جر وبحث می کند ! 5-شخصی که از شما سو استفاده می کند ! 6-شخصی که بر شما تاثیر مخرب می گذارد ! 7-شخصی که بی حرمتی برایش تف ...

ادامه مطلب

خداوند در آیه 96 سوره مائده می‌فرماید: صید در دریا و استفاده خوراکی از آن برای شما حلال است. خداوند در آیه 14 سوره نحل می‌فرماید: او (خدا) است که دریا را مسخر شما کرد تا از آن گوشت تازه بخورید. خداوند در آیه 66 سوره اسراء می‌فرماید: کشتی در دریا برای فایده رساندن به مردم روان است. ...

ادامه مطلب

داستان حضرت آدم (ع)

ادم علیه السلام خداوند زمین را در دو روز (‌دوره‌) بیافرید و بر آن ‌کوه‌هایی استوار ساخت و در آن برکت انداخت و رزق و روزی‌های (‌اهل‌) آن را به صورت مساوی برای درخواست‌کنندکان در چهار روز (‌دوره‌) در آن مهیا نمود، سپس رو به سوی آسمان آورد در حالی‌که دود بود «‌و به آسمان و زمین ‌گفت‌: به میل خود و یا به اکراه به سوی من ...

ادامه مطلب

چرا خداوند قدرت تخیل مرا نابود نمی کند ؟

  چرا خداوند قدرت تخیل مرا نابود نمی کند ؟ حالا چه کنم با تخیلی که افسون و مسخر انسانی شده است که تو هستی ؟کاش می شد درون ذهن دیگری را واجست تا بشود دانست چه می گذرد در هزارتوی آن ؟لزوما انسان زندگی نمی کند در حالی که به هر صورت می زید !یک بار مردن جواب نابود شدن های لحظه لحظه ی تو را نمی دهد .در همه حال از یاد ...

ادامه مطلب

خالق هستی

خدا به انسان چاق تنبلی ماند که خلاقانه بر هر کاری وسیله ای ساخت تا به نیابت از او آن به انجام رساند نیتش راابتدا برای آنکه تنها نباشد فرشتگان را حیات بخشیدسپس از برای سرگرمی در عین هماهنگی و تعادل جهان را ساخت و آنگاه خود را معطوف جزئیات نمود و نباتات و گیاهان و جانوران را خلق کرد و در پایان انسان را آفرید تا ...

ادامه مطلب

اخلاص

اخلاص شیطان و عابد در بنى اسرائیل عابدى بود به او گفتند: در فلان مكان درختى است كه قومى آن را مى پرستند. خشمناك شد و تبر بر دوش نهاد تا آن درخت را قطع كند. ابلیس به صورت پیر مردى در راه وى آمد و گفت : كجا مى روى ؟عابد گفت : مى روم تا درخت مورد پرستش مردم را قطع كنم ، تا مردم خداى را نه درخت را بپرستند.ا ...

ادامه مطلب

زهد

زهد «روزی دیوجانس ـ یکی از انسان های زاهد روزگار ـ از اسکندر پرسید: در حال حاضر بزرگ ترین آرزویت چیست؟اسکندر جواب داد: بر یونان تسلط یابم.دیوجانس پرسید: پس از آنکه یونان را فتح کردی چه؟اسکندر پاسخ داد: آسیای صغیر را تسخیر کنم.دیوجانس باز پرسید: و پس از آنکه آسیای صغیر را هم مسخر گشتی؟اسکندر پاسخ داد: د ...

ادامه مطلب

پائولو کوئیلو

«اگر به زبان تمامی آدمیان و فرشتگان سخن گویم.... و از عشق بی‌بهره باشم طبل میان‌تهی و سنج پرهیاهویی بیش نیستیم، اگر از کرامت غیب‌دانی و پیش‌گویی بر خوردار باشم و همه اسرار جهان را دریابم و قلمرو دانش را تمام مسخر کنم و در ایمان چنان راسخ و نیرومند باشم که کوه‌ها را به رفتار آورم و از عشق بی‌بهره باشم، کسی نیس ...

ادامه مطلب
صفحات ادامه نتايج:  1